Prawo spółek handlowych

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK HANDLOWYCH

Kancelaria Radców Prawnych M. Zielińska i Wspólnicy wyróżnia się na tle innych dzięki swojej specjalizacji w prawie spółek handlowych. Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną dla spółek handlowych, zarówno tych już istniejących, jak i tych, które dopiero powstają. Nasze usługi obejmują doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej dla działalności gospodarczej, przygotowanie umów spółek, a także reprezentację klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Nasi radcy prawni posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarze prawa spółek handlowych, co pozwala nam na skuteczne i efektywne doradztwo. Zajmujemy się również restrukturyzacją i przekształceniami spółek, a także doradztwem w zakresie prawnych aspektów ich działalności. Nasza kancelaria jest w stanie zapewnić wsparcie na każdym etapie funkcjonowania spółki, od jej założenia, przez bieżącą działalność, aż po ewentualną likwidację.

Korzystając z usług naszej kancelarii, klienci mogą liczyć na profesjonalne i rzetelne doradztwo. Nasz zespół składa się z doświadczonych radców prawnych, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje, aby móc świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zdajemy sobie sprawę, że prawo spółek handlowych jest obszarem prawa, który ciągle się zmienia, dlatego stale śledzimy nowe regulacje i orzecznictwo, aby móc dostarczyć naszym klientom aktualne i skuteczne rozwiązania prawne.

uścisk dłoni nad stołem

Zakładanie i bieżąca obsługa prawna spółek / spółdzielni / fundacji / stowarzyszeń / oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Pomożemy w wyborze najodpowiedniejszej formy prawnej. Przygotujemy dokumenty niezbędne do rejestracji podmiotu we właściwym rejestrze, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zapewnimy reprezentację przed sądami i urzędami. Zapewnimy również stałą bieżącą obsługę prawną powstałego podmiotu.

Sporządzanie projektów umów / statutów spółek / regulaminów / uchwał

Pomożemy w negocjacjach i tworzeniu wszelkiego rodzaju umów oraz kontraktów handlowych, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności i optymalizacji podatkowej; przygotujemy oraz zaopiniujemy projekt umowy, pomożemy w wyborze optymalnych form zabezpieczeń; sporządzimy umowę spółki, statut spółki akcyjnej, regulamin zarządu, projekty uchwał zgromadzenia wspólników.

Zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zapewniamy stałą, bieżącą obsługę spółek prawa handlowego. Przygotujemy i zaopiniujemy projekty uchwał podejmowanych przez wspólników, sporządzimy dokumenty o wpis zmian do KRS.

Rozwiązywanie, łączenie, podział, przekształcanie spółek

Zapewniamy stałą, bieżącą obsługę spółek prawa handlowego. Przygotujemy i zaopiniujemy projekty uchwał podejmowanych przez wspólników, w tym dotyczących przekształceń i podziału spółek sporządzimy dokumenty o wpis zmian do KRS.

Due dilligence (audyt prawny)

Przeprowadzimy pełne badanie prawne spółki prawa handlowego. Wskażemy i ocenimy ryzyka. Badanie prawne obejmuje:

(A) SPRAWY KORPORACYJNE:

Badanie aktualnej struktury korporacyjnej i organizacyjnej spółek w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk prawnych, w szczególności związanych z:

– tytułem prawnym do udziałów/majątku spółek,

– tytułem własności składników majątkowych należących do spółek,

– prawidłowością powołania spółek oraz ich późniejszych przekształceń własnościowych i kapitałowych (dokonywanie dopłat, dokonywanie podwyższeń lub obniżeń kapitału) i powołania władz spółek,

– zaskarżaniem uchwał, ewentualnych wniosków o likwidację bądź upadłość spółki,

– analizą otoczenia administracyjnoprawnego warunkującego prowadzenie podstawowej działalności Spółki, włączając w szczególności badanie posiadania przez Spółkę zezwoleń i koncesji na prowadzenie działalności podstawowej.

(B) PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I ZOBOWIĄZANIA UMOWNE:

Badanie aktualnej struktury korporacyjnej i organizacyjnej spółek w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk prawnych, w szczególności związanych z:

– badanie postanowień obowiązujących istotnych umów zawartych przez Spółkę w zakresie jej podstawowej działalności oraz standardowych warunków umów stosowanych przez Spółkę pod kątem ochrony jej interesów i potencjalnego ryzyka związanego z postanowieniami dotyczącymi kar umownych, zabezpieczeniami, wzajemnymi świadczeniami stron oraz możliwościami wypowiedzenia umów,

– tytułem własności składników majątkowych należących do spółek,

– przedstawienie sposobu finansowania działalności Spółki (np.: umowy kredytu i pożyczki zawarte przez Spółkę), ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń udzielonych przez Spółkę pożyczkodawcom i kredytodawcom oraz warunków spłat,

– badanie umów pożyczki/poręczeń pomiędzy Spółką a jej wspólnikami,

– zestawienie umów ubezpieczenia dotyczących majątku i działalności Spółki,

– zestawienie umów leasingu zawartych przez Spółkę, – zestawienie posiadanych przez Spółkę nieruchomości, których Spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym oraz umów najmu i dzierżawy nieruchomości służących do prowadzenia przez Spółkę przedsiębiorstwa,

– analiza statusu prawnego posiadanych przez Spółkę istotnych ruchomości (przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastawy oraz umowy leasingu dotyczące istotnych składników majątku Spółki).

(C) PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH:

– prawa na dobrach niematerialnych – analiza tego aspektu działalności Spółki obejmować będzie zestawienie praw patentowych, praw ze znaków towarowych, posiadanych licencji (w tym IT) oraz wzorów użytkowych przysługujących Spółce, a w szczególności praw do znaku graficznego (logo).

– przedstawienie zasad korzystania ze znaków towarowych, handlowych czy licencji uregulowanych pomiędzy Spółkami, a podmiotami powiązanymi.

(D) PRAWO PRACY:

– przedstawienie aktualnej struktury zatrudnienia w Spółce (umowy o pracę, umowy zlecenia) i jej analiza w aspekcie zagadnień związanych z restrukturyzacją zatrudnienia w Spółce (okresy wypowiedzenia, pracownicy objęci szczególną ochroną, prawa do odpraw),

– analiza prawna wewnętrznych regulacji Spółki z zakresu prawa pracy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, standardowa umowa o pracę),

– analiza prawna umów/porozumień zawartych przez Spółkę z członkami zarządu (jeżeli porozumienia takie zostały zawarte),

– zagadnienia związane z działalnością związków zawodowych w Spółce, tj. uzyskanie informacji o działających związkach i ich liczebności, osobach objętych szczególną ochroną, umowach/porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi,

– zestawienie zakazów konkurencji w umowach kadry kierowniczej Spółki.

(E) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE, SĄDOWE I ARBITRAŻOWE:

– uzyskanie informacji o postępowaniach sądowych i arbitrażowych a także o zgłoszonych Spółce roszczeniach odszkodowawczych/o zapłatę kar umownych o wartości przedmiotu sporu powyżej 20.000 złotych, których stroną jest Spółka,

– zestawienie spraw sądowych z zakresu prawa pracy, których stroną jest Spółka,

– analiza wypełniania obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych przez Spółkę.

Rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami

Już przy zakładaniu spółki i podpisywaniu umowy powinniśmy się zastanowić jakie zapisy wprowadzić, by zabezpieczyć się przed ewentualnymi przyszłymi sporami pomiędzy wspólnikami. Gdy już jednak do takich sporów dojdzie, pomożemy skutecznie je rozwiązywać. Pomożemy w negocjacjach, doradzimy jak zminimalizować straty, zaproponujemy projekt ugody.

Obsługa transakcji

Przygotujemy najbardziej optymalną strategię transakcji handlowej, sporządzimy projekty dokumentów, pomożemy w negocjacjach, zaopiniujemy każdą umowę, zaproponujemy zmiany zapewniające bezpieczeństwo Twojej firmy.

Radca prawny w Grabiszynie we Wrocławiu

Szukasz radcy prawnego w Grabiszynie we Wrocławiu? Nasza Kancelaria Radców Prawnych M. Zielińska i Wspólnicy we Wrocławiu oferuje doradztwo prawne dla osób prywatnych, w tym pomoc w sprawach związanych z RODO, odszkodowaniami, prawem spółek handlowych oraz rynkiem nieruchomości.

Nasi radcy prawni udzielają porad prawnych, sporządzają pisma procesowe oraz reprezentują klientów przed sądami i innymi instytucjami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, gwarantujemy rzetelne doradztwo oraz efektywne rozwiązanie problemów prawnych swoich klientów.

Kancelaria specjalizuje się również w obsłudze podmiotów gospodarczych, oferując kompleksowe doradztwo prawne dla firm. Usługi obejmują między innymi pomoc w zakładaniu i rejestracji spółek, opracowywanie umów handlowych, a także doradztwo w zakresie prawa pracy.