Pomoc prawna

Bieżąca, codzienna obsługa prawna wykonywana jest w oparciu o bezpośredni kontakt z przedstawicielami firmy lub w sytuacjach, gdy okoliczności nie wymagają bezpośredniego kontaktu z Klientem, za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków przekazu w tym: telefon, faks, e-mail.

Na życzenie Klienta, w oparciu o przedstawione przez niego potrzeby, istnieje możliwość ustalenia stałej obsługi w określone dni tygodnia, w siedzibie Klienta, w określonym przez strony umowy wymiarze godzinowym.
Warunkiem dobrze układającej się współpracy jest bieżąca wymiana dokumentów, przepływ informacji umożliwiający szybką reakcję prawnika oraz wzajemne informowanie się o okolicznościach mogących mieć wpływ na działalność firmy Klienta.

uścisk dłoni nad stołem

Świadczenie bieżącej pomocy prawnej może odbywać się również w języku niemieckim oraz angielskim.
Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną może być ustalone według następujących zasad:

  • wyłącznie według stawki godzinowej, na podstawie zestawień godzinowych sporządzanych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w którym była świadczona pomoc prawna;
  • według systemu ryczałtowo-godzinowego, przy przyjęciu stałego miesięcznego ryczałtu, obejmującego określoną liczbę godzin w miesiącu i zmiennej stawki godzinowej po wyczerpaniu limitu godzin określonego w ryczałcie
  • wyłącznie według systemu ryczałtowego- wynagrodzenie do uzgodnienia.