Działalność gospodarcza w praktyce

Na jaką formę się zdecydować? Co będzie dla mnie najbardziej odpowiednie? Pomożemy Ci zadecydować, przejść przez niezbędne procedury.

Prowadzisz z sukcesem jednoosobową działalność gospodarczą. Jesteś przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, mało tego masz wspólnika wraz z którym tworzycie spółkę cywilną. Firma się rozrasta, coraz więcej zarabia, ale też ponosi coraz większe ryzyko finansowe. Zastanawiasz się, czy forma w której obecnie działasz jest bezpieczna dla Ciebie i Twojego majątku osobistego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy może jednak komandytowa? Z czym „to się je”? Jakie są różnice? Jak „ugryźć temat”? Pomożemy Ci zdecydować wybrać najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie. Podstawowe informacje znajdziesz na naszej stronie www.kancelaria-zp.pl, o wszystkim porozmawiasz kontaktując się z nami.

Na początek tabelka przedstawiająca porównanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką komandytową i komandytowo-akcyjną. Od tego zaczniemy.

PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK KOMANDYTOWEJ, KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ ORAZ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Spółka komandytowa

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka z o.o.

Rodzaj podmiotowości prawnej

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna)

osoba prawna

Rodzaj aktu założycielskiego

Umowa

Statut

Umowa

Forma aktu założycielskiego

Akt notarialny

Chwila powstania spółki

Wpis do KRS

Zawarcie umowy spółki (powstaje spółka w organizacji, która po wpisie do KRS staje się spółką właściwą)

Dopuszczalnym wkładem wspólnika jest świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki

komplementariusz-tak

komandydariusz-warunkowo- art. 107 ksh

komplementariusz-tak

akcjonariusz – nie

nie

Określenie wspólników

komplementariusz(-e) i komandytariusz(-e) komplementariusz(-e) i akcjonariusz(-e)

wspólnicy

Osoby wspólników (fizyczne, prawne)

dowolne

Minimalna ilość wspólników

1 komplementariusz

1 komandytariusz

1 komplementariusz i 1 akcjonariusz (chociaż komplementariusz może być jednocześnie akcjonariuszem, spółka nie może istnieć jako jednoosobowa- art. 107 ksh)

1

Dopuszczalność zmiany osoby wspólnika w spółce (w miejsce dotychczasowego wspólnika wchodzi nowa osoba)

Ograniczona

Art. 10 Ksh: § 1. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. § 2. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§ 3. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.)

Komplementariusze – ograniczona – art. 10 ksh

akcjonariusze- zasadniczo dozwolona (Art. 337. § 1. Akcje są zbywalne.

§ 2. Statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi.

§ 3. W przypadku gdy statut uzależnia przeniesienie akcji od zgody spółki, zgody udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

§ 4. Jeżeli spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji, powinna wskazać innego nabywcę. Termin do wskazania nabywcy, cenę albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty określa statut. W przypadku braku tych postanowień akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji.

§ 5. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody spółki.

§ 6. Przepisy § 1-5 stosuje się odpowiednio do rozporządzenia częścią ułamkową akcji.

W zw. z art. 126 §1 pkt 2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się:

1)(24) w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy – odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej,

2)w pozostałych sprawach – odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.)

Zasadniczo dozwolona – Art. 182 ksh: § 1. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć.

§ 2. Jeżeli zbycie uzależnione jest od zgody spółki, stosuje się przepisy § 3-5, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§ 3. Zgody udziela zarząd w formie pisemnej. W przypadku gdy zgody odmówiono, sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody.

§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 3, spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy przedstawić innego nabywcę. W razie braku porozumienia cenę nabycia i termin jej zapłaty ustala sąd rejestrowy na wniosek wspólnika lub spółki, po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego.

§ 5. Jeżeli wskazana przez spółkę osoba nie uiściła ceny nabycia w wyznaczonym terminie, wspólnik może rozporządzać swobodnie swoim udziałem, jego częścią lub ułamkową częścią udziału, chyba że nie przyjął oferowanej zapłaty.

Podział zysków pomiędzy wspólników

Każdy komplementariusz tyle samo (choć umowa spółki może stanowić inaczej)

Komandytariusze – proporcjonalnie do rzeczywiście wniesionego wkładu (umowa spółki może stanowić inaczej)

Każdy wspólnik proporcjonalnie do rzeczywiście wniesionego wkładu (art. 147 ksh)

Proporcjonalnie do wniesionych udziałów

Organy obligatoryjnie występujące w strukturze

brak

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd i zgromadzenie wspólników
Organy fakultatywnie występujące w strukturze

brak

Rada nadzorcza (jeżeli akcjonariuszy jest więcej niż 25 ustanowienie RN jest obowiązkowe)

Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna

Osoby prowadzące sprawy spółki

Komplementariusz

Członkowie zarządu

Osoby reprezentujące spółkę

Komplementariusz

Członkowie zarządu

Osoby, które dotyczy zakaz konkurencji

Komplementariusze, komandytariusze prowadzący sprawy spółki (art. 121 ksh); likwidatorzy

Komplementariusze i likwidatorzy Członkowie zarządu i likwidatorzy

Minimalna wysokość kapitału zakładowego

Nie dotyczy

50.000 zł

5.000 zł

Minimalna wartość nominalna 1 udziału/akcji

Nie dotyczy

1 gr

50 zł

Odpowiedzialność majątkiem osobistym za zobowiązania spółki

Komplementariusz

Komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej; wyj.: Art. 104 § 4. Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

Art. 118 § 1. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.

§ 2. Jeżeli komandytariusz dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia; dotyczy to także reprezentowania spółki przez komandytariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres.

Komplementariusz

Akcjonariusze – co do zasady nie

Członkowie zarządu (odpowiedzialność subsydiarna tzn. wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna)

Prawo indywidualnej kontroli spółki przysługujące wspólnikom

Nie można wyłączyć ani ograniczyć

Ograniczona w przypadku powołania RN lub komisji rewizyjnej

Przejrzałeś i nadal masz wątpliwości. Wyjaśnimy je wspólnie. Zapraszamy do kontaktu.

Radca prawny w Grabiszynie we Wrocławiu

Szukasz radcy prawnego w Grabiszynie we Wrocławiu? Nasza Kancelaria Radców Prawnych M. Zielińska i Wspólnicy we Wrocławiu oferuje doradztwo prawne dla osób prywatnych, w tym pomoc w sprawach związanych z RODO, odszkodowaniami, prawem spółek handlowych oraz rynkiem nieruchomości.

Nasi radcy prawni udzielają porad prawnych, sporządzają pisma procesowe oraz reprezentują klientów przed sądami i innymi instytucjami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, gwarantujemy rzetelne doradztwo oraz efektywne rozwiązanie problemów prawnych swoich klientów.

Kancelaria specjalizuje się również w obsłudze podmiotów gospodarczych, oferując kompleksowe doradztwo prawne dla firm. Usługi obejmują między innymi pomoc w zakładaniu i rejestracji spółek, opracowywanie umów handlowych, a także doradztwo w zakresie prawa pracy.