Команда нашої компанії складається з юристів, що мають багаторічний досвід роботи в правовій підтримці малих і середніх підприємств, а також органів місцевого самоврядування. Для нас головною є відповідальність і сумлінне ставлення до кожної справи. Ми дбаємо про найдрібніші деталі, тому що в них завжди криється суть проблеми. Враховуючи те, що ми живемо в часи, коли єдиною постійною є зміни, ми еластичні у своїй роботі, для того, щоб швидко реагувати на мінливі реалії бізнесу. Запрошуємо до співпраці як підприємців, так і приватних осіб, а також, органи місцевого самоврядування.

Поточне, щоденне юридичне обслуговування виконується на основі прямого контакту з представниками компанії, або в ситуаціях, коли обставини не вимагають безпосереднього контакту з Клієнтом, за допомогою будь-яких доступних засобів комунікації: телефоном, факсом чи через e-mail.

На підставі існуючої потреби і за бажанням Клієнта, є можливість встановлення постійного юридичного обслуговування в офісі, у визначені, закріплені умовою між сторонами, дні тижня чи години.
Умовою доброї співпраці є швидкий обмін документами. Потік інформації забезпечує швидку реакцію юриста, а також уможливлює взаємне інформування про обставини, які можуть вплинути на діяльність фірми Клієнта.

Надання правової допомоги може здійснюватися також німецькою та англійською мовами.

Винагорода за надання правової допомоги може бути визначена у відповідності з наступними принципами:

  • виключно погодинно, на підставі відомостей погодинної роботи, що підсумовуються під кінець кожного календарного місяця, в якому була надана юридична допомога;
  • по системі фіксованої ставки. Яка можлива при прийнятті фіксованої щомісячної ставки, в яку входить певна кількість годин юридичної допомоги на місяць, а також з можливістю зміни погодинної ставки після того, як ліміт годин, що зазначений в фіксованій ставці вичерпано;
  • по системі одноразової допомоги, винагорода на договірних засадах.

Das Team unserer Kanzlei besteht aus Rechtsberatern mit langjähriger Erfahrung im Bereich juristischer Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie Gebietskörperschaften. Für uns steht im Vordergrund der verantwortliche und sachgemäße Umgang mit jeder juristischen Angelegenheit. Wir achten auf kleinste Details, denn diese liegen allen Problemen zugrunde. Angesichts der Tatsache, dass wir in einer Zeit leben, in der die einzige Konstante der Wandel ist, sind wir flexibel in unserem Handeln, um schnell auf sich ändernde Gegebenheiten im Geschäftsbereich reagieren zu können. Zur Zusammenarbeit laden wir sowohl Unternehmen und Behörden wie auch Privatpersonen ein.

Die laufende, alltägliche rechtliche Betreuung unserer Kunden findet im direkten Kontakt mit den Firmenvertretern statt bzw. - sofern die Situation keinen direkten Kontakt mit dem Kunden erfordert - über alle zur Verfügung stehenden Kommunikationsmedien wie z.B. Telefon, Fax und E-Mail.

Auf Wunsch des Kunden und gemäß dem von ihm veranschlagten Bedarf besteht die Möglichkeit, einen regelmäßigen Beratungstermin am Sitz des Kunden an einem festgelegten Wochentag anzuberaumen, dessen zeitlicher Umfang durch die Parteien vertraglich festzulegen ist. Voraussetzung für eine gut abgestimmte Zusammenarbeit ist der laufende Austausch von Dokumenten und eingehenden Informationen, die ein schnelles Reagieren des Anwalts ermöglichen, sowie der gegenseitige Austausch von Informationen bezüglich aller Umstände, die einen Einfluss auf die Tätigkeit der Firma des Kunden haben können.

Die laufende Rechtshilfe kann wahlweise auch in deutscher sowie englischer Sprache stattfinden. Die Vergütung für die erteilte Rechtshilfe kann nach folgenden Grundsätzen erfolgen:

  • ausschließlich gemäß Stundensatz, auf der Grundlage der Stundenaufstellung, die zum Ende jeden Monats erstellt wird, in dem Rechtshilfe erteilt wurde
  • nach Stundenpauschalsystem bei vorheriger Einigung auf eine Monatspauschale und einer veränderlichen Stundenpauschale nach Überschreitung des in der Pauschale festgelegten Stundenlimits
  • ausschließlich gemäß einem zu vereinbarenden Pauschalvergütungssystem.

Our legal office team consists of legal counsels who have many years of experience in providing legal services for small and medium-sized enterprises as well as local government units. A responsible and reliable approach to every single case is our priority. We care about the smallest details because they are at the core of problems. Because we live in times when the only constant thing is change, we therefore provide a flexible approach in our operations so that we can react quickly to the ever-changing business reality. We would like to cooperate with both entrepreneurs, local governments and private individuals.

Ongoing daily legal assistance services are performed on the basis of direct contact with representatives of a company or via any available means of communication such as telephone, fax, e-mail, when circumstances do not require direct contact with a client.

At a Client's request, and on the basis of a Client's needs, it is possible for us to provide permanent legal services on particular days of the week at a Client's premises for an agreed number of working hours. The ongoing exchange of documents, flow of information that enables a lawyer’s quick reaction and mutual communication about circumstances that may affect the functioning of a Client’s company are the basis of good cooperation.

Our ongoing legal assistance services can also be performed in both German and English.

Remuneration for legal assistance can be established on the following basis:

  • solely on the basis of an hourly rate, according to a record of working hours prepared at the end of each calendar month during where legal assistance is provided;
  • on the basis of an hourly-lump sum, with an agreed monthly constant lump sum that covers a defined number of hours in a month, and changing hourly rate once the time limit defined for the lump sum is exceeded;
  • solely on the basis of a lump sum - remuneration to be agreed.

Aktualności

Szukam inwestora, szukam wspólnika

To hasła, które coraz częściej wpisywane są w internetowe wyszukiwarki. Prowadząc firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki osobowej czy kapitałowej, ciągle zastanawiasz się nad rozwojem firmy, poprawą kondycji finansowej działalności. Rozważasz finansowanie w formie kredytów, pożyczek, czy też właśnie wprowadzenia inwestora, czy wspólnika z kapitałem.

O czym musisz pamiętać i o co zadbać, żeby szybko nie żałować swojej decyzji. Jak się do tego przygotować, jakie podpisać dokumenty, co zabezpieczyć, żeby w konsekwencji nie stracić kontroli nad swoją działalnością.

Prowadząc kancelarię prawną najczęściej spotykamy się z klientami, którzy taką kontrolę właśnie utracili i chcieliby cofnąć czas… Oferowane im przez inwestorów kwoty często przesłaniały istotę transakcji, bo rozwiązywały problemy najbardziej dotkliwe, związane najczęściej z brakiem płynności finansowej. Podejmowane w pośpiechu i bez konsultacji z prawnikiem decyzje, podpisane „w ciemno” i w atmosferze „wzajemnego zaufania” umowy, w zdecydowanej przewadze przypadków przygotowane przez doradców inwestora, rodzą jednak często nieodwracalne, negatywne skutki, których można było uniknąć.

Od czego zatem zacząć?

Pośpiech jest złym doradcą. Stare, ale jakże aktualne.
Przed rozpoczęciem rozmów z potencjalnym inwestorem należy zastanowić się nad tym, co w długoterminowej perspektywie chcemy osiągnąć. Na jakie ustępstwa skłonni jesteśmy się zgodzić, co skłonni jesteśmy negocjować, jaki natomiast obszar jest „nienaruszalny”. Czy w grę wchodzi przejęcie naszego przedsiębiorstwa przez inny podmiot. Jak zabezpieczyć w takiej sytuacji swoje interesy. W jaki sposób zagwarantować sobie bezpieczne uczestnictwo w nowym podmiocie?
Ale od początku.
Zacznijmy od siebie.
Dobrze jest zacząć od przeprowadzenia u siebie w przedsiębiorstwie Due diligence (DD), zarówno prawnego jak i finansowego. W ramach tego badania ocenia się przedsiębiorstwo pod kątem kondycji finansowo-księgowej, podatkowej, prawnej, technicznej i czasami handlowej.  Ocenie podlegają m.in. dokumenty statutowe, podpisane umowy, sprawdzeniu podlega rentowność kontraktów handlowych. Często wnioski wypływające z badania, już na tym etapie skłaniają do podjęcia działań uzdrawiających kondycję przedsiębiorstwa. Sprawiają również, że „startując” w negocjacjach mamy na wstępie lepszą pozycję. Poza tym, możemy być pewni, że nic nas nie zaskoczy. Uporządkowane, przy okazji badania wewnętrznego DD, dokumenty będą stanowiły podstawę do przeprowadzenia podobnego badania przez potencjalnego inwestora. Na to również musimy być przygotowani i jest standardowy etap negocjacji.

Kim jest inwestor?

Sprawdźmy to za pomocą dostępnych informacji i zleconych raportów. Możemy posłużyć się tzw. wywiadowniami gospodarczymi, które w stosunkowo krótkim czasie, sporządzą szczegółowy raport na temat firmy inwestora. Na podstawie uzyskanych informacji poznamy również potencjał finansowy inwestora, możemy też prześledzić jego dotychczasowe działania akwizycyjne. Kancelarie prawne często również dysponują dostępem do systemów pozwalających na weryfikację powiązań zarówno osobowych jak i kapitałowych inwestora. To wszystko pomoże nam w podjęciu trafnych decyzji.

Umowa na „złe czasy”

Gdy już zdecydujemy się na konkretnego inwestora. Jesteśmy po wstępnych rozmowach, ale jeszcze przed wymianą informacji, pamiętajmy o podpisaniu listu intencyjnego, w którym strony wyrażą na piśmie wolę przystąpienia do negocjacji oraz zakreślą ich ramy czasowe oraz zobowiążą się do wyłączności negocjacji. Zależy nam przecież na tym, żeby transakcję przeprowadzić w rozsądnym czasie. Dodatkowo konieczne jest podpisanie porozumienia o zachowaniu poufności. Uchroni to nas przed dostępem osób nieupoważnionych i niepożądanych (m.in. konkurencji) do informacji na temat naszego przedsiębiorstwa. Niezbędnym elementem takiego porozumienia powinien być zapis o odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie zasad porozumienia.

Mamy już list intencyjny, postanowiliśmy, że negocjacje zakończą się w terminie np. 6 miesięcy, jesteśmy spokojni o swoje informacje, co dalej?

I żyli długo i szczęśliwie…

A co, gdy pojawi się różnica zdań, a nasze wzajemne wyobrażenia o sobie rozminą się z rzeczywistością? W takim przypadku sięgamy do umowy inwestycyjnej ( o ile taką mamy) i do dokumentów statutowych, które podpisaliśmy z naszym inwestorem. W umowie inwestycyjnej określiliśmy założenia i zgodny zamiar stron, zasady przeprowadzenia transakcji wprowadzenia inwestora, etapy transakcji, stosunki własnościowe, ład korporacyjny, prawa i obowiązki wspólników, prawa głosu, kwestie związane z dokapitalizowaniem spółki, zabezpieczenia przed utratą kontroli, warunki wyjścia ze spółki, zastosowanie mechanizmów wynikających z klauzul Tag Along i Drag Along (pojęcia wyjaśniam w tekście poświęconym tym klauzulom), zasady zbywania udziałów, finansowanie działalności spółki, działalność konkurencyjna, poufność, odpowiedzialność za naruszenia postanowień umowy inwestycyjnej.
Jeżeli negocjacje prowadzone są w języku obcym, zadbajmy o profesjonalne tłumaczenie.
Niedopowiedzenia często prowadzą do katastrofy.

Mając dobrze skonstruowaną umowę możemy bezpiecznie zająć się prowadzeniem interesów i rozwojem firmy.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania czy uwagi związane z powyższym tematem lub inne, proszę o kontakt z Kancelarią. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.