Команда нашої компанії складається з юристів, що мають багаторічний досвід роботи в правовій підтримці малих і середніх підприємств, а також органів місцевого самоврядування. Для нас головною є відповідальність і сумлінне ставлення до кожної справи. Ми дбаємо про найдрібніші деталі, тому що в них завжди криється суть проблеми. Враховуючи те, що ми живемо в часи, коли єдиною постійною є зміни, ми еластичні у своїй роботі, для того, щоб швидко реагувати на мінливі реалії бізнесу. Запрошуємо до співпраці як підприємців, так і приватних осіб, а також, органи місцевого самоврядування.

Поточне, щоденне юридичне обслуговування виконується на основі прямого контакту з представниками компанії, або в ситуаціях, коли обставини не вимагають безпосереднього контакту з Клієнтом, за допомогою будь-яких доступних засобів комунікації: телефоном, факсом чи через e-mail.

На підставі існуючої потреби і за бажанням Клієнта, є можливість встановлення постійного юридичного обслуговування в офісі, у визначені, закріплені умовою між сторонами, дні тижня чи години.
Умовою доброї співпраці є швидкий обмін документами. Потік інформації забезпечує швидку реакцію юриста, а також уможливлює взаємне інформування про обставини, які можуть вплинути на діяльність фірми Клієнта.

Надання правової допомоги може здійснюватися також німецькою та англійською мовами.

Винагорода за надання правової допомоги може бути визначена у відповідності з наступними принципами:

 • виключно погодинно, на підставі відомостей погодинної роботи, що підсумовуються під кінець кожного календарного місяця, в якому була надана юридична допомога;
 • по системі фіксованої ставки. Яка можлива при прийнятті фіксованої щомісячної ставки, в яку входить певна кількість годин юридичної допомоги на місяць, а також з можливістю зміни погодинної ставки після того, як ліміт годин, що зазначений в фіксованій ставці вичерпано;
 • по системі одноразової допомоги, винагорода на договірних засадах.

Das Team unserer Kanzlei besteht aus Rechtsberatern mit langjähriger Erfahrung im Bereich juristischer Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie Gebietskörperschaften. Für uns steht im Vordergrund der verantwortliche und sachgemäße Umgang mit jeder juristischen Angelegenheit. Wir achten auf kleinste Details, denn diese liegen allen Problemen zugrunde. Angesichts der Tatsache, dass wir in einer Zeit leben, in der die einzige Konstante der Wandel ist, sind wir flexibel in unserem Handeln, um schnell auf sich ändernde Gegebenheiten im Geschäftsbereich reagieren zu können. Zur Zusammenarbeit laden wir sowohl Unternehmen und Behörden wie auch Privatpersonen ein.

Die laufende, alltägliche rechtliche Betreuung unserer Kunden findet im direkten Kontakt mit den Firmenvertretern statt bzw. - sofern die Situation keinen direkten Kontakt mit dem Kunden erfordert - über alle zur Verfügung stehenden Kommunikationsmedien wie z.B. Telefon, Fax und E-Mail.

Auf Wunsch des Kunden und gemäß dem von ihm veranschlagten Bedarf besteht die Möglichkeit, einen regelmäßigen Beratungstermin am Sitz des Kunden an einem festgelegten Wochentag anzuberaumen, dessen zeitlicher Umfang durch die Parteien vertraglich festzulegen ist. Voraussetzung für eine gut abgestimmte Zusammenarbeit ist der laufende Austausch von Dokumenten und eingehenden Informationen, die ein schnelles Reagieren des Anwalts ermöglichen, sowie der gegenseitige Austausch von Informationen bezüglich aller Umstände, die einen Einfluss auf die Tätigkeit der Firma des Kunden haben können.

Die laufende Rechtshilfe kann wahlweise auch in deutscher sowie englischer Sprache stattfinden. Die Vergütung für die erteilte Rechtshilfe kann nach folgenden Grundsätzen erfolgen:

 • ausschließlich gemäß Stundensatz, auf der Grundlage der Stundenaufstellung, die zum Ende jeden Monats erstellt wird, in dem Rechtshilfe erteilt wurde
 • nach Stundenpauschalsystem bei vorheriger Einigung auf eine Monatspauschale und einer veränderlichen Stundenpauschale nach Überschreitung des in der Pauschale festgelegten Stundenlimits
 • ausschließlich gemäß einem zu vereinbarenden Pauschalvergütungssystem.

Our legal office team consists of legal counsels who have many years of experience in providing legal services for small and medium-sized enterprises as well as local government units. A responsible and reliable approach to every single case is our priority. We care about the smallest details because they are at the core of problems. Because we live in times when the only constant thing is change, we therefore provide a flexible approach in our operations so that we can react quickly to the ever-changing business reality. We would like to cooperate with both entrepreneurs, local governments and private individuals.

Ongoing daily legal assistance services are performed on the basis of direct contact with representatives of a company or via any available means of communication such as telephone, fax, e-mail, when circumstances do not require direct contact with a client.

At a Client's request, and on the basis of a Client's needs, it is possible for us to provide permanent legal services on particular days of the week at a Client's premises for an agreed number of working hours. The ongoing exchange of documents, flow of information that enables a lawyer’s quick reaction and mutual communication about circumstances that may affect the functioning of a Client’s company are the basis of good cooperation.

Our ongoing legal assistance services can also be performed in both German and English.

Remuneration for legal assistance can be established on the following basis:

 • solely on the basis of an hourly rate, according to a record of working hours prepared at the end of each calendar month during where legal assistance is provided;
 • on the basis of an hourly-lump sum, with an agreed monthly constant lump sum that covers a defined number of hours in a month, and changing hourly rate once the time limit defined for the lump sum is exceeded;
 • solely on the basis of a lump sum - remuneration to be agreed.

Specjalizacje

Ochrona danych osobowych RODO

Nasza Kancelaria pomaga małym przedsiębiorcom przygotować się do RODO. Przeprowadzamy audyty organizacji, a następnie pomagamy stworzyć odpowiednią dokumentację, rejestry i zalecenia dotyczące zabezpieczeń.

Czym jest RODO?

Od 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie nazywane RODO.

Kto musi stosować RODO?

Prawie wszyscy przedsiębiorcy przetwarzają dane osobowe. Każda firma, która zatrudnia pracowników, posiada bazę klientów, czyli przetwarza dane osobowe osób fizycznych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres email), musi się przygotować do RODO.

Co nowego wnosi RODO?

RODO zmusza przedsiębiorców do realnej ochrony danych osobowych i sposobu ich przetwarzania. Nie ma tu sztywnych reguł, chodzi o rezultat – czyli zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych. Rozporządzenie wymusza na przedsiębiorcach dokonanie analizy ryzyka przetwarzania danych i wdrożenie odpowiadający temu ryzyku odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Znaczące jest to, że przedsiębiorca musi również wykazać (zasada rozliczalności) organowi kontrolującemu przestrzeganie podstawowych zasad i obowiązków RODO. To na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wykazania przeprowadzonych analiz i zabezpieczeń. Nowością jest zatem wprowadzenie dużej swobody działania administratorów danych a w konsekwencji– również dużej ich odpowiedzialności.

Dlaczego powinienem się zastosować do RODO?

RODO przewiduje wysokie kary pieniężne za niestosowanie się do wymogów bezpieczeństwa. Kary mogą wynosić do 10 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w wysokości 2 % jego całkowitego, rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego przy czym zastosowanie ma kwota wyższa. Nieprzestrzeganie nakazu orzeczonego przez organ nadzorczy na podstawie art. 58 ust.2. podlega na mocy ust. 2 administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w wysokości 4 % jego całkowitego, rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.

Sprawy sądowe i sądowo-administracyjne

Doradztwo przed wytoczeniem powództwa

Właściwa ocena stanu faktycznego i prawnego są niezbędne dla skutecznego wniesienia powództwa. W ramach tych czynności sprawdzimy, czy roszczenie nie jest przedawnione, jaka jest jego podstawa, wybierzemy właściwy tryb postępowania, ocenimy szansę wygranej.

Uzyskiwanie odszkodowań oraz windykacja należności

Jeżeli doznałeś szkody lub masz problemy z dłużnikami pomożemy Ci odzyskać należne odszkodowanie, odzyskamy również długi. Przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego dokonany właściwej oceny stanu faktycznego i prawnego. Jest to niezbędne dla skutecznego wniesienia powództwa. W ramach tych czynności sprawdzimy, czy roszczenie nie jest przedawnione, jaka jest jego podstawa, wybierzemy właściwy tryb postępowania, ocenimy szansę wygranej.

Prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi

Właściwa ocena stanu faktycznego i prawnego są niezbędne dla skutecznego wniesienia powództwa. Sprawdzimy, czy roszczenie nie jest przedawnione, jaka jest jego podstawa, wybierzemy właściwy tryb postępowania, ocenimy szansę wygranej. Na podstawie udzielnego pełnomocnictwa będziemy reprezentowali Twoje interesy przed sądami wszystkich instancji. Przeprowadzimy Cię przez całe postępowanie sądowe.

Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych

Jeżeli jesteś stroną postępowania administracyjnego lub sądowo-administracyjnego pomożemy Ci przejść całą procedurę, sporządzimy zażalenie, odwołanie, skonstruujemy skargę na przewlekłość postępowania. Będziemy reprezentowali Twoje interesy przed organami oraz sądami administracyjnymi.

Mediacje

Mediacje to nadal niedoceniony instrument, który pozwala na zakończenie sporu już na etapie przedsądowym. Mediacje dotyczą sfer biznesu, handlu, oraz dialogu w sprawach rodzinnych, czy międzynarodowych. Mediacje to nie tylko oszczędność czasu, ale również pieniędzy. Pozwalają na osiągnięcie wyniku „win-win”, który w procesach sądowych nie zakończonych ugodą jest wykluczony. Dają szansę nie tylko na polubowne zakończenie sporu, ale również na utrzymanie prawidłowych relacji biznesowych, czy rodzinnych.

Odszkodowania

Wypadki komunikacyjne

Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym. Powiemy jakie przysługują Ci prawa, odszkodowanie, zadośćuczynienia czy może renta uzupełniająca. Wszystko wyjaśnimy, powiemy jak ustalić wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia, renty uzupełniającej, jakie dokumenty są niezbędne w postępowaniu sądowym.

Służebność przesyłu

Jesteś właścicielem nieruchomości, na której stoi słup energetyczny, przebiega linia telefoniczna, wodociąg, czy gazociąg. Czy wiesz jakie przysługują Ci prawa? Czego możesz żądać, za jaki okres i jakie dokumenty będą Ci do tego potrzebne? Kancelaria przeprowadzi za Ciebie wszelkie procedury związane z ustanowieniem odpłatnej służebności przesyłu.

Szkoda osobowa

Doradzimy jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu w następstwie szkody osobowej takiej jak uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, naruszenia dóbr osobistych. Powiemy jak ustrzec się przed sytuacją, w której ubezpieczyciel zaniża kwoty wypłacanego odszkodowania czy zadośćuczynienia. Wszystko wyjaśnimy, powiemy jak ustalić wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia, renty uzupełniającej, jakie dokumenty są niezbędne w postępowaniu sądowym.

Śmierć osoby bliskiej

Doradzimy jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu w następstwie szkody takiej jak śmierć osoby bliskiej. Powiemy jak ustrzec się przed sytuacją, w której ubezpieczyciel zaniża kwoty wypłacanego odszkodowania czy zadośćuczynienia. Wszystko wyjaśnimy, powiemy jak ustalić wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia, jakie dokumenty są niezbędne w postępowaniu sądowym.

Prawo cywilne

Wykonywanie umów (odstąpienie, wypowiedzenie umowy, potrącenie,zwolnienie z długu)

Pomożemy w negocjacjach i tworzeniu wszelkiego rodzaju umów oraz kontraktów handlowych, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności i optymalizacji podatkowej; przygotujemy oraz zaopiniujemy projekt umowy, pomożemy w wyborze optymalnych form zabezpieczeń;

Umowa przedwstępna i przyrzeczona

Akt notarialny, czy zwykła forma pisemna? Zaliczka czy zadatek? Pomożemy w wyborze właściwej formy, doradzimy jakie wybrać zabezpieczenie własnych interesów.

Zmiana wierzyciela lub dłużnika

Wyjaśnimy kiedy i w jakich okolicznościach może nastąpić, jakie są tego konsekwencje, pomożemy w negocjacjach, przygotujemy i zaopiniujemy projekt umowy.

Niewypłacalność dłużnika (skarga pauliańska)

Pomożemy odzyskać dług w sytuacji, gdy dłużnik wyzbył się majątku i wskutek tego stał się niewypłacalny. Istota skargi pauliańskiej sprowadza się do tego, że jeśli wskutek czynności prawnej dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdemu z wierzycieli przysługuje prawo żądania uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego. W takiej sytuacji przygotujemy pozew, będziemy reprezentowali Twoje interesy w sądzie.

Kary umowne

Korzyść, ale również pułapka. Zapisy w umowie, na co uważać, opóźnienie, czy zwłoka? Pomożemy w negocjacjach, zaopiniujemy projekt umowy, przygotujemy stosowne zapisy.

Wady oświadczeń woli (złożonych pod wpływem błędu, groźby, podstępu)

Podpisałaś/eś umowę pod wpływem błędu lub groźby. Chciałabyś/Chciałbyś się z niej „wycofać”. Doradzimy, sporządzimy oświadczenia, będziemy reprezentowali Twoje interesy w sądzie.

Prawo rzeczowe

Doradzamy w sprawach związanych z szeroko pojętym prawem rzeczowym, w sprawach związanych z własnością, posiadaniem, użytkowaniem, hipoteką, zastawem, spółdzielczym prawem własności, służebnościami.

Prawo spadkowe

Testament zwykły, czy notarialny? Zachowek. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czy odrzucenie spadku? Notarialne poświadczenie dziedziczenia, czy sądowe stwierdzenie nabycia spadku? Doradzimy, pomożemy we właściwym wyborze.

E-commerce

Sporządzanie regulaminów sklepów internetowych

Jak przygotować jasny, czytelny i zrozumiały regulamin e-sklepu? Jaki informacje powinien zawierać a czego należy w nim unikać. Kwestie związane z właściwym ujęciem danych sprzedającego, definicji, zakresu obowiązywania regulaminu, a także ogólne zarysy oferty e- sklepu, instrukcja rejestracji i logowania, sposoby dokonywania zapłaty, dostawa towarów, terminy, reklamacje, gwarancje, zwroty towarów, ochrona danych osobowych, polityka bezpieczeństwa i pliki cookies, administrator danych. Czego unikać, gdzie znaleźć tzw. klauzule abuzywne.

Ochrona konkurencji i konsumentów

Zakaz zawierania porozumień antykonkurencyjnych i wyłączenia spod tego zakazu, pozycja dominująca, praktyki ograniczające konkurencję, koncentracje przedsiębiorców, obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji. Opinie prawne, opiniowanie dokumentów, zastępstwo procesowe.

Obsługa prawna reklamacji

Zapewniamy kompleksową obsługę procesu reklamacyjnego, formalno-prawną ocenę reklamacji, przygotowanie projektu odpowiedzi na reklamację, zastępstwo procesowe.

Prawo gospodarcze

Opracowywanie i opiniowanie koncepcji transakcji handlowych

Przygotujemy najbardziej optymalną strategię transakcji handlowej, sporządzimy projekty dokumentów, pomożemy w negocjacjach.

Opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów, w tym specjalistycznych umów rentalowych

Opracujemy optymalny projekt umowy, pomożemy w negocjacjach, zaopiniujemy każdą umowę z propozycjami ew.zmian.

Windykacja należności (przedsądowa, sądowa i egzekucyjna)

Pomożemy odzyskać należności. Właściwa ocena stanu faktycznego i prawnego są niezbędne dla skutecznego wniesienia powództwa. W ramach tych czynności sprawdzimy, czy roszczenie nie jest przedawnione, jaka jest jego podstawa, wybierzemy właściwy tryb postępowania. Na podstawie udzielnego pełnomocnictwa będziemy reprezentowali Twoje interesy przed sądami wszystkich instancji. Przeprowadzimy Cię przez całe postępowanie sądowe, a następnie egzekucyjne.

Wywiad gospodarczy

Sprawdzimy Twojego dłużnika i ocenimy jego wypłacalność, jak również powiązania biznesowe. We współpracy z biurem detektywistycznym ustalimy majątek dłużnika.

Mediacja

Mediacje to nadal niedoceniony instrument, który pozwala na zakończenie sporu już na etapie przedsądowym. Mediacje dotyczą sfer biznesu, handlu, oraz dialogu w sprawach międzynarodowych. Mediacje to nie tylko oszczędność czasu, ale również pieniędzy. Pozwalają na osiągnięcie wyniku „win-win”, który w procesach sądowych nie zakończonych ugodą jest wykluczony. Dają szansę nie tylko na polubowne zakończenie sporu, ale również na utrzymanie prawidłowych relacji biznesowych.

Startup

Wybór najkorzystniejszej formy prawnej

Na jaką formę się zdecydować? Co będzie dla mnie najbardziej odpowiednie? Pomożemy Ci zadecydować, przejść przez niezbędne procedury. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy może jednak komandytowa? Z czym „to się je”? Jakie są różnice? Jak „ugryźć temat”? Pomożemy Ci zdecydować wybrać najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie. Przygotujemy najbardziej optymalną strategię transakcji handlowej, sporządzimy projekty dokumentów, pomożemy w negocjacjach.

Doradztwo strategiczne

Wesprzemy kadrę menadżerską w Twojej firmie, pomagając w podejmowaniu decyzji, które pozwolą na dostosowanie działalności do konkretnych potrzeb rynkowych, podejmowaniu decyzji umożliwiających przygotowanie organizacji do podjęcia sprecyzowanych wyzwań, pomożemy oszacować ryzyko.

Umowy

Przygotujemy najbardziej optymalną strategię transakcji handlowej, sporządzimy projekty dokumentów, pomożemy w negocjacjach, zaopiniujemy każdą umowę, zaproponujemy zmiany zapewniające bezpieczeństwo Twojej firmy.

Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego

Przygotujemy najbardziej optymalną strategię transakcji handlowej, sporządzimy projekty dokumentów, pomożemy w negocjacjach, zaopiniujemy każdą umowę, zaproponujemy zmiany zapewniające bezpieczeństwo Twojej firmy.

Strategie wyjścia z biznesu

Doradzimy jak w profesjonalny i rzetelny sposób sprzedać firmę. Przygotujemy wycenę wartości rynkowej, ustalimy najbardziej optymalną strategię sprzedaży. Zidentyfikujemy potencjalnych nabywców, ocenimy ich zdolność finansową, przeprowadzimy due-diligence, zagwarantujemy wsparcie podczas negocjacji, przygotujemy dokumenty niezbędne do zamknięcia transakcji.

Prawo spółek handlowych

Zakładanie i bieżąca obsługa prawna spółek / spółdzielni / fundacji / stowarzyszeń / oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Pomożemy w wyborze najodpowiedniejszej formy prawnej. Przygotujemy dokumenty niezbędne do rejestracji podmiotu we właściwym rejestrze, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zapewnimy reprezentację przed sądami i urzędami. Zapewnimy również stałą bieżącą obsługę prawną powstałego podmiotu.

Sporządzanie projektów umów / statutów spółek / regulaminów / uchwał

Pomożemy w negocjacjach i tworzeniu wszelkiego rodzaju umów oraz kontraktów handlowych, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności i optymalizacji podatkowej; przygotujemy oraz zaopiniujemy projekt umowy, pomożemy w wyborze optymalnych form zabezpieczeń; sporządzimy umowę spółki, statut spółki akcyjnej, regulamin zarządu, projekty uchwał zgromadzenia wspólników.

Zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zapewniamy stałą, bieżącą obsługę spółek prawa handlowego. Przygotujemy i zaopiniujemy projekty uchwał podejmowanych przez wspólników, sporządzimy dokumenty o wpis zmian do KRS.

Rozwiązywanie, łączenie, podział, przekształcanie spółek

Zapewniamy stałą, bieżącą obsługę spółek prawa handlowego. Przygotujemy i zaopiniujemy projekty uchwał podejmowanych przez wspólników, w tym dotyczących przekształceń i podziału spółek sporządzimy dokumenty o wpis zmian do KRS.

Due dilligence (audyt prawny)

Przeprowadzimy pełne badanie prawne spółki prawa handlowego. Wskażemy i ocenimy ryzyka. Badanie prawne obejmuje:

 • (A) SPRAWY KORPORACYJNE:

  Badanie aktualnej struktury korporacyjnej i organizacyjnej spółek w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk prawnych, w szczególności związanych z:

  • – tytułem prawnym do udziałów/majątku spółek,
  • – tytułem własności składników majątkowych należących do spółek,
  • – prawidłowością powołania spółek oraz ich późniejszych przekształceń własnościowych i kapitałowych (dokonywanie dopłat, dokonywanie podwyższeń lub obniżeń kapitału) i powołania władz spółek,
  • – zaskarżaniem uchwał, ewentualnych wniosków o likwidację bądź upadłość spółki,
  • – analizą otoczenia administracyjnoprawnego warunkującego prowadzenie podstawowej działalności Spółki, włączając w szczególności badanie posiadania przez Spółkę zezwoleń i koncesji na prowadzenie działalności podstawowej.
 • (B) PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I ZOBOWIĄZANIA UMOWNE:

  Badanie aktualnej struktury korporacyjnej i organizacyjnej spółek w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk prawnych, w szczególności związanych z:

  • – badanie postanowień obowiązujących istotnych umów zawartych przez Spółkę w zakresie jej podstawowej działalności oraz standardowych warunków umów stosowanych przez Spółkę pod kątem ochrony jej interesów i potencjalnego ryzyka związanego z postanowieniami dotyczącymi kar umownych, zabezpieczeniami, wzajemnymi świadczeniami stron oraz możliwościami wypowiedzenia umów,
  • – tytułem własności składników majątkowych należących do spółek,
  • – przedstawienie sposobu finansowania działalności Spółki (np.: umowy kredytu i pożyczki zawarte przez Spółkę), ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń udzielonych przez Spółkę pożyczkodawcom i kredytodawcom oraz warunków spłat,
  • – badanie umów pożyczki/poręczeń pomiędzy Spółką a jej wspólnikami,
  • – zestawienie umów ubezpieczenia dotyczących majątku i działalności Spółki,
  • – zestawienie umów leasingu zawartych przez Spółkę, – zestawienie posiadanych przez Spółkę nieruchomości, których Spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym oraz umów najmu i dzierżawy nieruchomości służących do prowadzenia przez Spółkę przedsiębiorstwa,
  • – analiza statusu prawnego posiadanych przez Spółkę istotnych ruchomości (przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastawy oraz umowy leasingu dotyczące istotnych składników majątku Spółki).
 • (C) PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH:
  • – prawa na dobrach niematerialnych – analiza tego aspektu działalności Spółki obejmować będzie zestawienie praw patentowych, praw ze znaków towarowych, posiadanych licencji (w tym IT) oraz wzorów użytkowych przysługujących Spółce, a w szczególności praw do znaku graficznego (logo).
  • – przedstawienie zasad korzystania ze znaków towarowych, handlowych czy licencji uregulowanych pomiędzy Spółkami, a podmiotami powiązanymi.
 • (D) PRAWO PRACY:
  • – przedstawienie aktualnej struktury zatrudnienia w Spółce (umowy o pracę, umowy zlecenia) i jej analiza w aspekcie zagadnień związanych z restrukturyzacją zatrudnienia w Spółce (okresy wypowiedzenia, pracownicy objęci szczególną ochroną, prawa do odpraw),
  • – analiza prawna wewnętrznych regulacji Spółki z zakresu prawa pracy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, standardowa umowa o pracę),
  • – analiza prawna umów/porozumień zawartych przez Spółkę z członkami zarządu (jeżeli porozumienia takie zostały zawarte),
  • – zagadnienia związane z działalnością związków zawodowych w Spółce, tj. uzyskanie informacji o działających związkach i ich liczebności, osobach objętych szczególną ochroną, umowach/porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi,
  • – zestawienie zakazów konkurencji w umowach kadry kierowniczej Spółki.
 • (E) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE, SĄDOWE I ARBITRAŻOWE:
  • – uzyskanie informacji o postępowaniach sądowych i arbitrażowych a także o zgłoszonych Spółce roszczeniach odszkodowawczych/o zapłatę kar umownych o wartości przedmiotu sporu powyżej 20.000 złotych, których stroną jest Spółka,
  • – zestawienie spraw sądowych z zakresu prawa pracy, których stroną jest Spółka,
  • – analiza wypełniania obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych przez Spółkę.

Rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami

Już przy zakładaniu spółki i podpisywaniu umowy powinniśmy się zastanowić jakie zapisy wprowadzić, by zabezpieczyć się przed ewentualnymi przyszłymi sporami pomiędzy wspólnikami. Gdy już jednak do takich sporów dojdzie, pomożemy skutecznie je rozwiązywać. Pomożemy w negocjacjach, doradzimy jak zminimalizować straty, zaproponujemy projekt ugody.

Obsługa transakcji

Przygotujemy najbardziej optymalną strategię transakcji handlowej, sporządzimy projekty dokumentów, pomożemy w negocjacjach, zaopiniujemy każdą umowę, zaproponujemy zmiany zapewniające bezpieczeństwo Twojej firmy.

Rynek nieruchomości

Ustalanie stanu prawnego nieruchomości (due dilligence nieruchomości)

W ramach pomocy prawnej poprowadzimy kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego związanego z nieruchomościami. Dobierzemy optymalną, pod względem prawno-podatkowym formę transakcji, na podstawie udzielonych pełnomocnictw wystąpimy o niezbędne zezwolenia, sporządzimy i zaopiniujemy umowy, w tym również umowy deweloperskie, obsłużymy procesy związane z roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi, będziemy reprezentowali Twoje interesy przed sądami oraz organami administracji.

Doradztwo transakcyjne (sprzedaż/najem/dzierżawa/zarząd)

W ramach pomocy prawnej poprowadzimy kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego związanego z nieruchomościami. Dobierzemy optymalną, pod względem prawno-podatkowym formę transakcji, na podstawie udzielonych pełnomocnictw wystąpimy o niezbędne zezwolenia, sporządzimy i zaopiniujemy umowy, w tym również umowy deweloperskie, obsłużymy procesy związane z roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi, będziemy reprezentowali Twoje interesy przed sądami oraz organami administracji.

Uzyskiwanie zezwoleń

W ramach pomocy prawnej poprowadzimy kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego związanego z nieruchomościami. Dobierzemy optymalną, pod względem prawno-podatkowym formę transakcji, na podstawie udzielonych pełnomocnictw wystąpimy o niezbędne zezwolenia, sporządzimy i zaopiniujemy umowy, w tym również umowy deweloperskie, obsłużymy procesy związane z roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi, będziemy reprezentowali Twoje interesy przed sądami oraz organami administracji.

Kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjnego

W ramach pomocy prawnej poprowadzimy kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego związanego z nieruchomościami. Dobierzemy optymalną, pod względem prawno-podatkowym formę transakcji, na podstawie udzielonych pełnomocnictw wystąpimy o niezbędne zezwolenia, sporządzimy i zaopiniujemy umowy, w tym również umowy deweloperskie, obsłużymy procesy związane z roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi, będziemy reprezentowali Twoje interesy przed sądami oraz organami administracji.

Doradztwo w zakresie umów deweloperskich (roszczenia powstałe po odbiorze mieszkań)

W ramach pomocy prawnej poprowadzimy kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego związanego z nieruchomościami. Dobierzemy optymalną, pod względem prawno-podatkowym formę transakcji, na podstawie udzielonych pełnomocnictw wystąpimy o niezbędne zezwolenia, sporządzimy i zaopiniujemy umowy, w tym również umowy deweloperskie, obsłużymy procesy związane z roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi, będziemy reprezentowali Twoje interesy przed sądami oraz organami administracji.

Postępowania sądowe, administracyjne i sądowo-administracyjne

W ramach pomocy prawnej poprowadzimy kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego związanego z nieruchomościami. Dobierzemy optymalną, pod względem prawno-podatkowym formę transakcji, na podstawie udzielonych pełnomocnictw wystąpimy o niezbędne zezwolenia, sporządzimy i zaopiniujemy umowy, w tym również umowy deweloperskie, obsłużymy procesy związane z roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi, będziemy reprezentowali Twoje interesy przed sądami oraz organami administracji.

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KRP M.
Zielińska i Wspólnicy sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Krzemieniecka 51a/4,
54-613 Wrocław w celu udzielenia mi odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze
mnie za pomocą formularza.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu, w celach marketingowych, obejmującą przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową przez KRP M. Zielińska i Wspólnicy sp. j z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 51a/4, 54-613 Wrocław, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016 r. POZ. 922).

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez KRP M. Zielińska i Wspólnicy sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Krzemieniecka 51a/4, 54-613 Wrocław, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 j.t.).

Aktualności