Команда нашої компанії складається з юристів, що мають багаторічний досвід роботи в правовій підтримці малих і середніх підприємств, а також органів місцевого самоврядування. Для нас головною є відповідальність і сумлінне ставлення до кожної справи. Ми дбаємо про найдрібніші деталі, тому що в них завжди криється суть проблеми. Враховуючи те, що ми живемо в часи, коли єдиною постійною є зміни, ми еластичні у своїй роботі, для того, щоб швидко реагувати на мінливі реалії бізнесу. Запрошуємо до співпраці як підприємців, так і приватних осіб, а також, органи місцевого самоврядування.

Поточне, щоденне юридичне обслуговування виконується на основі прямого контакту з представниками компанії, або в ситуаціях, коли обставини не вимагають безпосереднього контакту з Клієнтом, за допомогою будь-яких доступних засобів комунікації: телефоном, факсом чи через e-mail.

На підставі існуючої потреби і за бажанням Клієнта, є можливість встановлення постійного юридичного обслуговування в офісі, у визначені, закріплені умовою між сторонами, дні тижня чи години.
Умовою доброї співпраці є швидкий обмін документами. Потік інформації забезпечує швидку реакцію юриста, а також уможливлює взаємне інформування про обставини, які можуть вплинути на діяльність фірми Клієнта.

Надання правової допомоги може здійснюватися також німецькою та англійською мовами.

Винагорода за надання правової допомоги може бути визначена у відповідності з наступними принципами:

  • виключно погодинно, на підставі відомостей погодинної роботи, що підсумовуються під кінець кожного календарного місяця, в якому була надана юридична допомога;
  • по системі фіксованої ставки. Яка можлива при прийнятті фіксованої щомісячної ставки, в яку входить певна кількість годин юридичної допомоги на місяць, а також з можливістю зміни погодинної ставки після того, як ліміт годин, що зазначений в фіксованій ставці вичерпано;
  • по системі одноразової допомоги, винагорода на договірних засадах.

Das Team unserer Kanzlei besteht aus Rechtsberatern mit langjähriger Erfahrung im Bereich juristischer Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie Gebietskörperschaften. Für uns steht im Vordergrund der verantwortliche und sachgemäße Umgang mit jeder juristischen Angelegenheit. Wir achten auf kleinste Details, denn diese liegen allen Problemen zugrunde. Angesichts der Tatsache, dass wir in einer Zeit leben, in der die einzige Konstante der Wandel ist, sind wir flexibel in unserem Handeln, um schnell auf sich ändernde Gegebenheiten im Geschäftsbereich reagieren zu können. Zur Zusammenarbeit laden wir sowohl Unternehmen und Behörden wie auch Privatpersonen ein.

Die laufende, alltägliche rechtliche Betreuung unserer Kunden findet im direkten Kontakt mit den Firmenvertretern statt bzw. - sofern die Situation keinen direkten Kontakt mit dem Kunden erfordert - über alle zur Verfügung stehenden Kommunikationsmedien wie z.B. Telefon, Fax und E-Mail.

Auf Wunsch des Kunden und gemäß dem von ihm veranschlagten Bedarf besteht die Möglichkeit, einen regelmäßigen Beratungstermin am Sitz des Kunden an einem festgelegten Wochentag anzuberaumen, dessen zeitlicher Umfang durch die Parteien vertraglich festzulegen ist. Voraussetzung für eine gut abgestimmte Zusammenarbeit ist der laufende Austausch von Dokumenten und eingehenden Informationen, die ein schnelles Reagieren des Anwalts ermöglichen, sowie der gegenseitige Austausch von Informationen bezüglich aller Umstände, die einen Einfluss auf die Tätigkeit der Firma des Kunden haben können.

Die laufende Rechtshilfe kann wahlweise auch in deutscher sowie englischer Sprache stattfinden. Die Vergütung für die erteilte Rechtshilfe kann nach folgenden Grundsätzen erfolgen:

  • ausschließlich gemäß Stundensatz, auf der Grundlage der Stundenaufstellung, die zum Ende jeden Monats erstellt wird, in dem Rechtshilfe erteilt wurde
  • nach Stundenpauschalsystem bei vorheriger Einigung auf eine Monatspauschale und einer veränderlichen Stundenpauschale nach Überschreitung des in der Pauschale festgelegten Stundenlimits
  • ausschließlich gemäß einem zu vereinbarenden Pauschalvergütungssystem.

Our legal office team consists of legal counsels who have many years of experience in providing legal services for small and medium-sized enterprises as well as local government units. A responsible and reliable approach to every single case is our priority. We care about the smallest details because they are at the core of problems. Because we live in times when the only constant thing is change, we therefore provide a flexible approach in our operations so that we can react quickly to the ever-changing business reality. We would like to cooperate with both entrepreneurs, local governments and private individuals.

Ongoing daily legal assistance services are performed on the basis of direct contact with representatives of a company or via any available means of communication such as telephone, fax, e-mail, when circumstances do not require direct contact with a client.

At a Client's request, and on the basis of a Client's needs, it is possible for us to provide permanent legal services on particular days of the week at a Client's premises for an agreed number of working hours. The ongoing exchange of documents, flow of information that enables a lawyer’s quick reaction and mutual communication about circumstances that may affect the functioning of a Client’s company are the basis of good cooperation.

Our ongoing legal assistance services can also be performed in both German and English.

Remuneration for legal assistance can be established on the following basis:

  • solely on the basis of an hourly rate, according to a record of working hours prepared at the end of each calendar month during where legal assistance is provided;
  • on the basis of an hourly-lump sum, with an agreed monthly constant lump sum that covers a defined number of hours in a month, and changing hourly rate once the time limit defined for the lump sum is exceeded;
  • solely on the basis of a lump sum - remuneration to be agreed.

Nasze usługi

Prawo cywilne

Prawo cywilne – czym się zajmuje?

Wykonywanie umów (odstąpienie, wypowiedzenie umowy, potrącenie,zwolnienie z długu)

Pomożemy w negocjacjach i tworzeniu wszelkiego rodzaju umów oraz kontraktów handlowych, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności i optymalizacji podatkowej; przygotujemy oraz zaopiniujemy projekt umowy, pomożemy w wyborze optymalnych form zabezpieczeń;

Umowa przedwstępna i przyrzeczona

Akt notarialny, czy zwykła forma pisemna? Zaliczka czy zadatek? Pomożemy w wyborze właściwej formy, doradzimy jakie wybrać zabezpieczenie własnych interesów.

Zmiana wierzyciela lub dłużnika

Wyjaśnimy kiedy i w jakich okolicznościach może nastąpić, jakie są tego konsekwencje, pomożemy w negocjacjach, przygotujemy i zaopiniujemy projekt umowy.

Niewypłacalność dłużnika (skarga pauliańska)

Pomożemy odzyskać dług w sytuacji, gdy dłużnik wyzbył się majątku i wskutek tego stał się niewypłacalny. Istota skargi pauliańskiej sprowadza się do tego, że jeśli wskutek czynności prawnej dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdemu z wierzycieli przysługuje prawo żądania uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego. W takiej sytuacji przygotujemy pozew, będziemy reprezentowali Twoje interesy w sądzie.

Kary umowne

Korzyść, ale również pułapka. Zapisy w umowie, na co uważać, opóźnienie, czy zwłoka? Pomożemy w negocjacjach, zaopiniujemy projekt umowy, przygotujemy stosowne zapisy.

Wady oświadczeń woli (złożonych pod wpływem błędu, groźby, podstępu)

Podpisałaś/eś umowę pod wpływem błędu lub groźby. Chciałabyś/Chciałbyś się z niej „wycofać”. Doradzimy, sporządzimy oświadczenia, będziemy reprezentowali Twoje interesy w sądzie.

Prawo rzeczowe

Doradzamy w sprawach związanych z szeroko pojętym prawem rzeczowym, w sprawach związanych z własnością, posiadaniem, użytkowaniem, hipoteką, zastawem, spółdzielczym prawem własności, służebnościami.

Prawo spadkowe

W prawie spadkowym, z punktu widzenia osoby, która może otrzymać spadek, pojawiać się mogą sytuacje pozytywne oraz negatywne, w związku z którymi potencjalny spadkobierca może być zainteresowany odrzuceniem spadku.

Pominięcie spadkobiercy – odrzucenie spadku

Jedną z instytucji prawa cywilnego, które nasza kancelaria może zastosować w interesie Klienta, jest zrezygnowanie przez niego ze spadku. W przypadku, gdy spadkodawca (zmarły) pozostawił po sobie długi, potencjalny spadkobierca może skorzystać z opcji, jaką jest odrzucenie spadku. Konstrukcja ta wywołuje określone skutki, w tym w określonych warunkach przekazanie spadku na rzecz dzieci osoby odrzucającej spadek, które także muszą w odpowiedni sposób zareagować, by nie przejąć z mocy prawa majątku wraz z jego obciążeniami.

Prawo do zachowku

Dysponowanie spadkiem, nawet w sytuacji istnienia testamentu zmarłego, jest ograniczone przepisami prawa. Jedną z zasad mających tutaj zastosowanie jest zachowek, czyli prawo do części majątku posiadane przez najbliższych zmarłego, którego to prawa nie mogą oni zostać pozbawieni bez ściśle określonych przyczyn. Nawet jeśli testament tego nie przewiduje, kancelaria może w imieniu Klienta dochodzić prawa do zachowku.

Testament zwykły, czy notarialny?

Rozporządzanie spadkiem jest w prawie polskim mocno ograniczone. Nad wolą zmarłego prawo spadkowe ustanawia wiele mechanizmów, które muszą być zrealizowane, zanim będzie można dokonać podziału majątku według oczekiwań i woli samego zmarłego. Oprócz tego, prawo spadkowe dopuszcza także sytuacje, w których spisany przez osobę zmarłą testament może zostać podważony.

Testament holograficzny

Testament holograficzny, czyli testament napisany własnoręcznie przez zmarłego lub spisany w innej formie i potwierdzony podpisem lub na przykład odciskiem palca zmarłego, to najczęstsza forma testamentu, która jest podważana. Niezadowolone z brzmienia zapisów testamentu osoby potencjalnie posiadające prawo do dziedziczenia, ale wyłączone lub ograniczone na mocy testamentu, mogą podnosić, iż testament posiada wady powodujące jego nieważność. Co istotne, wady oświadczenia woli mogą być bardzo różnorodne i wystarczy jedynie wskazanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia, by testament mógł być podważony. Dzieje się tak często zwłaszcza wobec testamentów spisywanych na łożu śmierci.

Testament notarialny

Testament notarialny jest testamentem potwierdzonym przez notariusza, który sprawdza zapisy testamentu odnośnie zgodności z przepisami prawa, dba o ochronę praw wszystkich stron, których dotyczy testament, jak również potwierdza zarówno tożsamość, jak i zdolność do czynności prawnych osoby, która testament składa. Podważenie takiego testamentu, chociaż nie jest niemożliwe, w praktyce jest wyjątkowo trudnym zadaniem.