Команда нашої компанії складається з юристів, що мають багаторічний досвід роботи в правовій підтримці малих і середніх підприємств, а також органів місцевого самоврядування. Для нас головною є відповідальність і сумлінне ставлення до кожної справи. Ми дбаємо про найдрібніші деталі, тому що в них завжди криється суть проблеми. Враховуючи те, що ми живемо в часи, коли єдиною постійною є зміни, ми еластичні у своїй роботі, для того, щоб швидко реагувати на мінливі реалії бізнесу. Запрошуємо до співпраці як підприємців, так і приватних осіб, а також, органи місцевого самоврядування.

Поточне, щоденне юридичне обслуговування виконується на основі прямого контакту з представниками компанії, або в ситуаціях, коли обставини не вимагають безпосереднього контакту з Клієнтом, за допомогою будь-яких доступних засобів комунікації: телефоном, факсом чи через e-mail.

На підставі існуючої потреби і за бажанням Клієнта, є можливість встановлення постійного юридичного обслуговування в офісі, у визначені, закріплені умовою між сторонами, дні тижня чи години.
Умовою доброї співпраці є швидкий обмін документами. Потік інформації забезпечує швидку реакцію юриста, а також уможливлює взаємне інформування про обставини, які можуть вплинути на діяльність фірми Клієнта.

Надання правової допомоги може здійснюватися також німецькою та англійською мовами.

Винагорода за надання правової допомоги може бути визначена у відповідності з наступними принципами:

  • виключно погодинно, на підставі відомостей погодинної роботи, що підсумовуються під кінець кожного календарного місяця, в якому була надана юридична допомога;
  • по системі фіксованої ставки. Яка можлива при прийнятті фіксованої щомісячної ставки, в яку входить певна кількість годин юридичної допомоги на місяць, а також з можливістю зміни погодинної ставки після того, як ліміт годин, що зазначений в фіксованій ставці вичерпано;
  • по системі одноразової допомоги, винагорода на договірних засадах.

Das Team unserer Kanzlei besteht aus Rechtsberatern mit langjähriger Erfahrung im Bereich juristischer Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie Gebietskörperschaften. Für uns steht im Vordergrund der verantwortliche und sachgemäße Umgang mit jeder juristischen Angelegenheit. Wir achten auf kleinste Details, denn diese liegen allen Problemen zugrunde. Angesichts der Tatsache, dass wir in einer Zeit leben, in der die einzige Konstante der Wandel ist, sind wir flexibel in unserem Handeln, um schnell auf sich ändernde Gegebenheiten im Geschäftsbereich reagieren zu können. Zur Zusammenarbeit laden wir sowohl Unternehmen und Behörden wie auch Privatpersonen ein.

Die laufende, alltägliche rechtliche Betreuung unserer Kunden findet im direkten Kontakt mit den Firmenvertretern statt bzw. - sofern die Situation keinen direkten Kontakt mit dem Kunden erfordert - über alle zur Verfügung stehenden Kommunikationsmedien wie z.B. Telefon, Fax und E-Mail.

Auf Wunsch des Kunden und gemäß dem von ihm veranschlagten Bedarf besteht die Möglichkeit, einen regelmäßigen Beratungstermin am Sitz des Kunden an einem festgelegten Wochentag anzuberaumen, dessen zeitlicher Umfang durch die Parteien vertraglich festzulegen ist. Voraussetzung für eine gut abgestimmte Zusammenarbeit ist der laufende Austausch von Dokumenten und eingehenden Informationen, die ein schnelles Reagieren des Anwalts ermöglichen, sowie der gegenseitige Austausch von Informationen bezüglich aller Umstände, die einen Einfluss auf die Tätigkeit der Firma des Kunden haben können.

Die laufende Rechtshilfe kann wahlweise auch in deutscher sowie englischer Sprache stattfinden. Die Vergütung für die erteilte Rechtshilfe kann nach folgenden Grundsätzen erfolgen:

  • ausschließlich gemäß Stundensatz, auf der Grundlage der Stundenaufstellung, die zum Ende jeden Monats erstellt wird, in dem Rechtshilfe erteilt wurde
  • nach Stundenpauschalsystem bei vorheriger Einigung auf eine Monatspauschale und einer veränderlichen Stundenpauschale nach Überschreitung des in der Pauschale festgelegten Stundenlimits
  • ausschließlich gemäß einem zu vereinbarenden Pauschalvergütungssystem.

Our legal office team consists of legal counsels who have many years of experience in providing legal services for small and medium-sized enterprises as well as local government units. A responsible and reliable approach to every single case is our priority. We care about the smallest details because they are at the core of problems. Because we live in times when the only constant thing is change, we therefore provide a flexible approach in our operations so that we can react quickly to the ever-changing business reality. We would like to cooperate with both entrepreneurs, local governments and private individuals.

Ongoing daily legal assistance services are performed on the basis of direct contact with representatives of a company or via any available means of communication such as telephone, fax, e-mail, when circumstances do not require direct contact with a client.

At a Client's request, and on the basis of a Client's needs, it is possible for us to provide permanent legal services on particular days of the week at a Client's premises for an agreed number of working hours. The ongoing exchange of documents, flow of information that enables a lawyer’s quick reaction and mutual communication about circumstances that may affect the functioning of a Client’s company are the basis of good cooperation.

Our ongoing legal assistance services can also be performed in both German and English.

Remuneration for legal assistance can be established on the following basis:

  • solely on the basis of an hourly rate, according to a record of working hours prepared at the end of each calendar month during where legal assistance is provided;
  • on the basis of an hourly-lump sum, with an agreed monthly constant lump sum that covers a defined number of hours in a month, and changing hourly rate once the time limit defined for the lump sum is exceeded;
  • solely on the basis of a lump sum - remuneration to be agreed.

Nasze usługi

Odszkodowania

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia

Wypadki komunikacyjne

Wypadki komunikacyjne to zdarzenia, które mogą przydarzyć się każdemu. Możemy być ich sprawcami lub poszkodowanymi. W sytuacji, kiedy to nam wyrządzono krzywdę, mamy prawo do dochodzenia odpowiedniego odszkodowania w ramach odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Dochodzenie takiego odszkodowania jest zwykle ułatwione ze względu na fakt, iż sprawca najczęściej posiada polisę OC, czyli jego obowiązki odszkodowawcze przyjmuje na siebie wyspecjalizowany podmiot. Tego typu firmy, towarzystwa ubezpieczeniowe, zainteresowane są jednak minimalizowaniem wypłat z tytułu ubezpieczenia, przez co nierzadko konieczne jest dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.

Odszkodowanie za wypadek

W wyniku wypadku możemy doznać bezpośredniej szkody na mieniu lub szkody na osobie, majątkowej lub niemajątkowej. Wszystkie takie szkody powinny zostać naprawione przez sprawcę wypadku, którego rolę może przejąć ubezpieczyciel. Ważne jest, by poszkodowany zawsze dochodził wszystkich kosztów leczenia i rehabilitacji, które poniósł w wyniku wypadku. Takiej osobie należy się też zadośćuczynienie za sam fakt poniesienia krzywdy oraz wyrównanie skutków krzywdy, w tym brak możliwości normalnego zarabiania przez jakiś czas lub na stałe.

W zależności od sytuacji osoby poszkodowanej może pojawić się wiele różnych kategorii kosztów, w tym specjalnych potrzeb oraz utraconych potencjalnych korzyści, które wszystkie składają się na szkodę. Co więcej, w przypadku śmierci osoby, może pojawić się konieczność przejęcia obowiązku alimentacyjnego przez sprawcę wypadku.

Służebność przesyłu

Jesteś właścicielem nieruchomości, na której stoi słup energetyczny, przebiega linia telefoniczna, wodociąg, czy gazociąg. Czy wiesz jakie przysługują Ci prawa? Czego możesz żądać, za jaki okres i jakie dokumenty będą Ci do tego potrzebne? Kancelaria przeprowadzi za Ciebie wszelkie procedury związane z ustanowieniem odpłatnej służebności przesyłu.

Szkoda osobowa

Doradzimy jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu w następstwie szkody osobowej takiej jak uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, naruszenia dóbr osobistych. Powiemy jak ustrzec się przed sytuacją, w której ubezpieczyciel zaniża kwoty wypłacanego odszkodowania czy zadośćuczynienia. Wszystko wyjaśnimy, powiemy jak ustalić wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia, renty uzupełniającej, jakie dokumenty są niezbędne w postępowaniu sądowym.

Śmierć osoby bliskiej

Doradzimy jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu w następstwie szkody takiej jak śmierć osoby bliskiej. Powiemy jak ustrzec się przed sytuacją, w której ubezpieczyciel zaniża kwoty wypłacanego odszkodowania czy zadośćuczynienia. Wszystko wyjaśnimy, powiemy jak ustalić wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia, jakie dokumenty są niezbędne w postępowaniu sądowym.