Команда нашої компанії складається з юристів, що мають багаторічний досвід роботи в правовій підтримці малих і середніх підприємств, а також органів місцевого самоврядування. Для нас головною є відповідальність і сумлінне ставлення до кожної справи. Ми дбаємо про найдрібніші деталі, тому що в них завжди криється суть проблеми. Враховуючи те, що ми живемо в часи, коли єдиною постійною є зміни, ми еластичні у своїй роботі, для того, щоб швидко реагувати на мінливі реалії бізнесу. Запрошуємо до співпраці як підприємців, так і приватних осіб, а також, органи місцевого самоврядування.

Поточне, щоденне юридичне обслуговування виконується на основі прямого контакту з представниками компанії, або в ситуаціях, коли обставини не вимагають безпосереднього контакту з Клієнтом, за допомогою будь-яких доступних засобів комунікації: телефоном, факсом чи через e-mail.

На підставі існуючої потреби і за бажанням Клієнта, є можливість встановлення постійного юридичного обслуговування в офісі, у визначені, закріплені умовою між сторонами, дні тижня чи години.
Умовою доброї співпраці є швидкий обмін документами. Потік інформації забезпечує швидку реакцію юриста, а також уможливлює взаємне інформування про обставини, які можуть вплинути на діяльність фірми Клієнта.

Надання правової допомоги може здійснюватися також німецькою та англійською мовами.

Винагорода за надання правової допомоги може бути визначена у відповідності з наступними принципами:

  • виключно погодинно, на підставі відомостей погодинної роботи, що підсумовуються під кінець кожного календарного місяця, в якому була надана юридична допомога;
  • по системі фіксованої ставки. Яка можлива при прийнятті фіксованої щомісячної ставки, в яку входить певна кількість годин юридичної допомоги на місяць, а також з можливістю зміни погодинної ставки після того, як ліміт годин, що зазначений в фіксованій ставці вичерпано;
  • по системі одноразової допомоги, винагорода на договірних засадах.

Das Team unserer Kanzlei besteht aus Rechtsberatern mit langjähriger Erfahrung im Bereich juristischer Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie Gebietskörperschaften. Für uns steht im Vordergrund der verantwortliche und sachgemäße Umgang mit jeder juristischen Angelegenheit. Wir achten auf kleinste Details, denn diese liegen allen Problemen zugrunde. Angesichts der Tatsache, dass wir in einer Zeit leben, in der die einzige Konstante der Wandel ist, sind wir flexibel in unserem Handeln, um schnell auf sich ändernde Gegebenheiten im Geschäftsbereich reagieren zu können. Zur Zusammenarbeit laden wir sowohl Unternehmen und Behörden wie auch Privatpersonen ein.

Die laufende, alltägliche rechtliche Betreuung unserer Kunden findet im direkten Kontakt mit den Firmenvertretern statt bzw. - sofern die Situation keinen direkten Kontakt mit dem Kunden erfordert - über alle zur Verfügung stehenden Kommunikationsmedien wie z.B. Telefon, Fax und E-Mail.

Auf Wunsch des Kunden und gemäß dem von ihm veranschlagten Bedarf besteht die Möglichkeit, einen regelmäßigen Beratungstermin am Sitz des Kunden an einem festgelegten Wochentag anzuberaumen, dessen zeitlicher Umfang durch die Parteien vertraglich festzulegen ist. Voraussetzung für eine gut abgestimmte Zusammenarbeit ist der laufende Austausch von Dokumenten und eingehenden Informationen, die ein schnelles Reagieren des Anwalts ermöglichen, sowie der gegenseitige Austausch von Informationen bezüglich aller Umstände, die einen Einfluss auf die Tätigkeit der Firma des Kunden haben können.

Die laufende Rechtshilfe kann wahlweise auch in deutscher sowie englischer Sprache stattfinden. Die Vergütung für die erteilte Rechtshilfe kann nach folgenden Grundsätzen erfolgen:

  • ausschließlich gemäß Stundensatz, auf der Grundlage der Stundenaufstellung, die zum Ende jeden Monats erstellt wird, in dem Rechtshilfe erteilt wurde
  • nach Stundenpauschalsystem bei vorheriger Einigung auf eine Monatspauschale und einer veränderlichen Stundenpauschale nach Überschreitung des in der Pauschale festgelegten Stundenlimits
  • ausschließlich gemäß einem zu vereinbarenden Pauschalvergütungssystem.

Our legal office team consists of legal counsels who have many years of experience in providing legal services for small and medium-sized enterprises as well as local government units. A responsible and reliable approach to every single case is our priority. We care about the smallest details because they are at the core of problems. Because we live in times when the only constant thing is change, we therefore provide a flexible approach in our operations so that we can react quickly to the ever-changing business reality. We would like to cooperate with both entrepreneurs, local governments and private individuals.

Ongoing daily legal assistance services are performed on the basis of direct contact with representatives of a company or via any available means of communication such as telephone, fax, e-mail, when circumstances do not require direct contact with a client.

At a Client's request, and on the basis of a Client's needs, it is possible for us to provide permanent legal services on particular days of the week at a Client's premises for an agreed number of working hours. The ongoing exchange of documents, flow of information that enables a lawyer’s quick reaction and mutual communication about circumstances that may affect the functioning of a Client’s company are the basis of good cooperation.

Our ongoing legal assistance services can also be performed in both German and English.

Remuneration for legal assistance can be established on the following basis:

  • solely on the basis of an hourly rate, according to a record of working hours prepared at the end of each calendar month during where legal assistance is provided;
  • on the basis of an hourly-lump sum, with an agreed monthly constant lump sum that covers a defined number of hours in a month, and changing hourly rate once the time limit defined for the lump sum is exceeded;
  • solely on the basis of a lump sum - remuneration to be agreed.

Aktualności

Nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowy

Z dniem 01.01.2020 r. na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych tytuł Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zmieniono na: „Ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”. Wprowadzono, poza nadaniem nowej nazwy, kilka zasadniczych zmian, które przedstawione zostaną w niniejszym opracowaniu. Celem wprowadzenia tych rozwiązań jest zwiększenie dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym.

Najważniejsze zmiany w ustawie

Przede wszystkim wskazać należy na szersze określenie przedmiotu ustawy, jakie ustawodawca wprowadził w art. 1. Obok obowiązków i uprawnień wierzyciela i dłużnika, wskazane zostały także skutki niewykonania obowiązków oraz postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych.

W tzw. słowniczku wyrażeń ustawowych, tj. art. 4 omawianej ustawy, umieszczona została definicja świadczenia pieniężnego jako wynagrodzenia za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej.

Stawki odsetek

Zmienione zostały także stawki odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w zależności od tego, z jakim podmiotem mamy do czynienia. W transakcjach handlowych, w których podmiotem jest publiczny podmiot leczniczy zasada pozostaje bez zmian – odsetki równe są sumie stopy referencyjnej NBP i ośmiu punktów procentowych (przy obecnej stopie referencyjnej 9,5%). W przypadku innych podmiotów stawka stanowi wartość sumy stopy referencyjnej NBP i dziesięciu punktów procentowych (11,5%) – oznacza to, że wysokość odsetek uległa zwiększeniu o dwa punkty procentowe.

Wprowadzono również definicję mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa poprzez odwołanie się do załącznika I Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, zgodnie z którym:
– mikroprzedsiębiorstwem jest przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR,
– małym przedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR,
– średnim przedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
Duże przedsiębiorstwo natomiast zdefiniowano jako przedsiębiorstwo, które nie jest mikro-, małym ani średnim przedsiębiorstwem.

Zgodnie z art. 4c ustawy, dłużnik ma obowiązek złożenia drugiej stronie oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy. Oświadczenie powinno być złożone w takiej samej formie, w jakiej dokonywana jest transakcja i najpóźniej w momencie jej zawarcia.

Termin zapłaty

Kluczowym rozwiązaniem zmienionej ustawy jest skrócenie, do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury, terminów zapłaty w transakcjach handlowych w przypadku, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny (poza publicznym podmiotem leczniczym – w tej sytuacji maksymalny termin wynosi 60 dni). Maksymalny termin zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, a dłużnikiem duży przedsiębiorca, wynosi 60 dni – jest to tzw. transakcja asymetryczna.

Ocena nieuczciwości postanowień umowy

Zmianie uległy także kryteria, według których ocenia się rażącą nieuczciwość postanowień umowy. Przed zmianami uwzględniano wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności:
rażące odstępstwa od dobrych praktyk handlowych, które naruszają zasadę działania w dobrej wierze i zasadę rzetelności oraz właściwość towaru lub usługi, które są przedmiotem transakcji handlowej. Katalog ten doprecyzowano określając okoliczności, w których wydłużenie terminu płatności jest niezasadne i może zostać uznane za rażąco nieuczciwe. Znowelizowane przepisy przewidują doprecyzowanie drugiej przesłanki: „w szczególności o czas zwykle potrzebny na zbycie towaru przez dłużnika na rzecz osób trzecich” oraz dodanie trzeciej: „dostosowanie harmonogramu dostawy towarów lub wykonania usługi w częściach do harmonogramu spełnienia odpowiadających im części świadczenia pieniężnego”.

Nieuczciwy termin zapłaty

Przeniesiony został także ciężar dowodu w kwestii rażąco nieuczciwego terminu zapłaty – w przypadku ustalenia między podmiotami równorzędnymi, czyli np. dwoma małymi przedsiębiorstwami, terminu zapłaty dłuższego niż 60 dni, w razie sporu to dłużnik, a nie wierzyciel, będzie musiał dowieść, że termin ten nie był rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela.

Ustawodawca nadał wierzycielowi uprawnienie do odstąpienia od umowy albo wypowiedzenia jej w przypadku, gdy termin zapłaty określony w umowie przekracza 120 dni i jednocześnie jego ustalenie było rażąco nieuczciwe – w takiej sytuacji świadczenia pieniężne, które przysługują mu od dłużnika ze względu na to, że dostarczył już towar lub wykonał usługę, stają się wymagalne w terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia umowy. Jeżeli w ciągu wskazanych 7 dni wierzyciel nie otrzyma świadczenia pieniężnego, przysługiwać mu będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty

Na mocy zmian wprowadzonych w treści ustawy podmioty, których dochód przekracza 50 mln euro w skali roku, objęte zostały obowiązkiem przekazywania corocznych sprawozdań o stosowanych przez siebie terminach zapłaty. Sprawozdania dostarczać należy ministrowi właściwemu do spraw gospodarczych (do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii). Będą one dostępne publicznie.
Art. 10 ustawy stanowi o prawie wierzyciela do rekompensaty za koszty odzyskiwania należności bez konieczności wezwania. Do końca 2019 r. rekompensata ta wynosiła 40 Euro. Z początkiem 2020 r. kwota rekompensaty zależna jest od wartości odzyskiwanej należności i wynosi:
– 40 EUR – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5 000 zł,
– 70 EUR – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5 000 zł ale niższa niż 50 000 zł,
– 100 EUR – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa 50 000 zł.
Wprowadzono także zapis, zgodnie z którym roszczenie o rekompensatę nie może być zbyte przez wierzyciela.

W ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ustanowiono zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Dotyczy on takich podmiotów, niebędących podmiotami publicznymi, jak np. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców i podmioty prowadzących działalność w rozumieniu art. 6 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, osoby wykonujące wolny zawód. Z nadmiernym opóźnieniem możemy mieć do czynienia, kiedy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po ustalonym terminie w okresie trzech kolejnych miesięcy przez wskazany wyżej podmiot wynosi co najmniej 2 000 000 zł. Badaniem tego, czy nastąpiło opóźnienie zajmuje się Prezes UOKiK, który uprawniony jest do nałożenia kary pieniężnej. Wysokość kary zależy od wartości niespełnionych świadczeń pieniężnych lub świadczeń spełnionych po terminie, stawki odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych i okresu przez jaki podmiot spóźniał się ze świadczeniem pieniężnym.