Команда нашої компанії складається з юристів, що мають багаторічний досвід роботи в правовій підтримці малих і середніх підприємств, а також органів місцевого самоврядування. Для нас головною є відповідальність і сумлінне ставлення до кожної справи. Ми дбаємо про найдрібніші деталі, тому що в них завжди криється суть проблеми. Враховуючи те, що ми живемо в часи, коли єдиною постійною є зміни, ми еластичні у своїй роботі, для того, щоб швидко реагувати на мінливі реалії бізнесу. Запрошуємо до співпраці як підприємців, так і приватних осіб, а також, органи місцевого самоврядування.

Поточне, щоденне юридичне обслуговування виконується на основі прямого контакту з представниками компанії, або в ситуаціях, коли обставини не вимагають безпосереднього контакту з Клієнтом, за допомогою будь-яких доступних засобів комунікації: телефоном, факсом чи через e-mail.

На підставі існуючої потреби і за бажанням Клієнта, є можливість встановлення постійного юридичного обслуговування в офісі, у визначені, закріплені умовою між сторонами, дні тижня чи години.
Умовою доброї співпраці є швидкий обмін документами. Потік інформації забезпечує швидку реакцію юриста, а також уможливлює взаємне інформування про обставини, які можуть вплинути на діяльність фірми Клієнта.

Надання правової допомоги може здійснюватися також німецькою та англійською мовами.

Винагорода за надання правової допомоги може бути визначена у відповідності з наступними принципами:

  • виключно погодинно, на підставі відомостей погодинної роботи, що підсумовуються під кінець кожного календарного місяця, в якому була надана юридична допомога;
  • по системі фіксованої ставки. Яка можлива при прийнятті фіксованої щомісячної ставки, в яку входить певна кількість годин юридичної допомоги на місяць, а також з можливістю зміни погодинної ставки після того, як ліміт годин, що зазначений в фіксованій ставці вичерпано;
  • по системі одноразової допомоги, винагорода на договірних засадах.

Das Team unserer Kanzlei besteht aus Rechtsberatern mit langjähriger Erfahrung im Bereich juristischer Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie Gebietskörperschaften. Für uns steht im Vordergrund der verantwortliche und sachgemäße Umgang mit jeder juristischen Angelegenheit. Wir achten auf kleinste Details, denn diese liegen allen Problemen zugrunde. Angesichts der Tatsache, dass wir in einer Zeit leben, in der die einzige Konstante der Wandel ist, sind wir flexibel in unserem Handeln, um schnell auf sich ändernde Gegebenheiten im Geschäftsbereich reagieren zu können. Zur Zusammenarbeit laden wir sowohl Unternehmen und Behörden wie auch Privatpersonen ein.

Die laufende, alltägliche rechtliche Betreuung unserer Kunden findet im direkten Kontakt mit den Firmenvertretern statt bzw. - sofern die Situation keinen direkten Kontakt mit dem Kunden erfordert - über alle zur Verfügung stehenden Kommunikationsmedien wie z.B. Telefon, Fax und E-Mail.

Auf Wunsch des Kunden und gemäß dem von ihm veranschlagten Bedarf besteht die Möglichkeit, einen regelmäßigen Beratungstermin am Sitz des Kunden an einem festgelegten Wochentag anzuberaumen, dessen zeitlicher Umfang durch die Parteien vertraglich festzulegen ist. Voraussetzung für eine gut abgestimmte Zusammenarbeit ist der laufende Austausch von Dokumenten und eingehenden Informationen, die ein schnelles Reagieren des Anwalts ermöglichen, sowie der gegenseitige Austausch von Informationen bezüglich aller Umstände, die einen Einfluss auf die Tätigkeit der Firma des Kunden haben können.

Die laufende Rechtshilfe kann wahlweise auch in deutscher sowie englischer Sprache stattfinden. Die Vergütung für die erteilte Rechtshilfe kann nach folgenden Grundsätzen erfolgen:

  • ausschließlich gemäß Stundensatz, auf der Grundlage der Stundenaufstellung, die zum Ende jeden Monats erstellt wird, in dem Rechtshilfe erteilt wurde
  • nach Stundenpauschalsystem bei vorheriger Einigung auf eine Monatspauschale und einer veränderlichen Stundenpauschale nach Überschreitung des in der Pauschale festgelegten Stundenlimits
  • ausschließlich gemäß einem zu vereinbarenden Pauschalvergütungssystem.

Our legal office team consists of legal counsels who have many years of experience in providing legal services for small and medium-sized enterprises as well as local government units. A responsible and reliable approach to every single case is our priority. We care about the smallest details because they are at the core of problems. Because we live in times when the only constant thing is change, we therefore provide a flexible approach in our operations so that we can react quickly to the ever-changing business reality. We would like to cooperate with both entrepreneurs, local governments and private individuals.

Ongoing daily legal assistance services are performed on the basis of direct contact with representatives of a company or via any available means of communication such as telephone, fax, e-mail, when circumstances do not require direct contact with a client.

At a Client's request, and on the basis of a Client's needs, it is possible for us to provide permanent legal services on particular days of the week at a Client's premises for an agreed number of working hours. The ongoing exchange of documents, flow of information that enables a lawyer’s quick reaction and mutual communication about circumstances that may affect the functioning of a Client’s company are the basis of good cooperation.

Our ongoing legal assistance services can also be performed in both German and English.

Remuneration for legal assistance can be established on the following basis:

  • solely on the basis of an hourly rate, according to a record of working hours prepared at the end of each calendar month during where legal assistance is provided;
  • on the basis of an hourly-lump sum, with an agreed monthly constant lump sum that covers a defined number of hours in a month, and changing hourly rate once the time limit defined for the lump sum is exceeded;
  • solely on the basis of a lump sum - remuneration to be agreed.

Aktualności

Działalność gospodarcza w praktyce

Na jaką formę się zdecydować? Co będzie dla mnie najbardziej odpowiednie? Pomożemy Ci zadecydować, przejść przez niezbędne procedury.

Prowadzisz z sukcesem jednoosobową działalność gospodarczą. Jesteś przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, mało tego masz wspólnika wraz z którym tworzycie spółkę cywilną. Firma się rozrasta, coraz więcej zarabia, ale też ponosi coraz większe ryzyko finansowe. Zastanawiasz się, czy forma w której obecnie działasz jest bezpieczna dla Ciebie i Twojego majątku osobistego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy może jednak komandytowa? Z czym „to się je”? Jakie są różnice? Jak „ugryźć temat”? Pomożemy Ci zdecydować wybrać najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie. Podstawowe informacje znajdziesz na naszej stronie www.kancelaria-zp.pl, o wszystkim porozmawiasz kontaktując się z nami.

Na początek tabelka przedstawiająca porównanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką komandytową i komandytowo-akcyjną. Od tego zaczniemy.

PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK KOMANDYTOWEJ, KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ ORAZ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Spółka komandytowa

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka z o.o.

Rodzaj podmiotowości prawnej

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna)

osoba prawna

Rodzaj aktu założycielskiego

Umowa

Statut

Umowa

Forma aktu założycielskiego

Akt notarialny

Chwila powstania spółki

Wpis do KRS

Zawarcie umowy spółki (powstaje spółka w organizacji, która po wpisie do KRS staje się spółką właściwą)

Dopuszczalnym wkładem wspólnika jest świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki

komplementariusz-tak

komandydariusz-warunkowo- art. 107 ksh

komplementariusz-tak

akcjonariusz – nie

nie

Określenie wspólników

komplementariusz(-e) i komandytariusz(-e) komplementariusz(-e) i akcjonariusz(-e)

wspólnicy

Osoby wspólników (fizyczne, prawne)

dowolne

Minimalna ilość wspólników

1 komplementariusz

1 komandytariusz

1 komplementariusz i 1 akcjonariusz (chociaż komplementariusz może być jednocześnie akcjonariuszem, spółka nie może istnieć jako jednoosobowa- art. 107 ksh)

1

Dopuszczalność zmiany osoby wspólnika w spółce (w miejsce dotychczasowego wspólnika wchodzi nowa osoba)

Ograniczona

( Art. 10 Ksh: § 1. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. § 2. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§ 3. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.)

Komplementariusze – ograniczona – art. 10 ksh

akcjonariusze- zasadniczo dozwolona (Art. 337. § 1. Akcje są zbywalne.

§ 2. Statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi.

§ 3. W przypadku gdy statut uzależnia przeniesienie akcji od zgody spółki, zgody udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

§ 4. Jeżeli spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji, powinna wskazać innego nabywcę. Termin do wskazania nabywcy, cenę albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty określa statut. W przypadku braku tych postanowień akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji.

§ 5. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody spółki.

§ 6. Przepisy § 1-5 stosuje się odpowiednio do rozporządzenia częścią ułamkową akcji.

W zw. z art. 126 §1 pkt 2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się:

1) (24) w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy – odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej,

2) w pozostałych sprawach – odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.)

Zasadniczo dozwolonaArt. 182 ksh: § 1. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć.

§ 2. Jeżeli zbycie uzależnione jest od zgody spółki, stosuje się przepisy § 3-5, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§ 3. Zgody udziela zarząd w formie pisemnej. W przypadku gdy zgody odmówiono, sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody.

§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 3, spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy przedstawić innego nabywcę. W razie braku porozumienia cenę nabycia i termin jej zapłaty ustala sąd rejestrowy na wniosek wspólnika lub spółki, po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego.

§ 5. Jeżeli wskazana przez spółkę osoba nie uiściła ceny nabycia w wyznaczonym terminie, wspólnik może rozporządzać swobodnie swoim udziałem, jego częścią lub ułamkową częścią udziału, chyba że nie przyjął oferowanej zapłaty.

Podział zysków pomiędzy wspólników

Każdy komplementariusz tyle samo (choć umowa spółki może stanowić inaczej)

Komandytariusze – proporcjonalnie do rzeczywiście wniesionego wkładu (umowa spółki może stanowić inaczej)

Każdy wspólnik proporcjonalnie do rzeczywiście wniesionego wkładu (art. 147 ksh)

Proporcjonalnie do wniesionych udziałów

Organy obligatoryjnie występujące w strukturze

brak

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd i zgromadzenie wspólników
Organy fakultatywnie występujące w strukturze

brak

Rada nadzorcza (jeżeli akcjonariuszy jest więcej niż 25 ustanowienie RN jest obowiązkowe)

Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna

Osoby prowadzące sprawy spółki

Komplementariusz

Członkowie zarządu

Osoby reprezentujące spółkę

Komplementariusz

Członkowie zarządu

Osoby, które dotyczy zakaz konkurencji

Komplementariusze, komandytariusze prowadzący sprawy spółki (art. 121 ksh); likwidatorzy

Komplementariusze i likwidatorzy Członkowie zarządu i likwidatorzy

Minimalna wysokość kapitału zakładowego

Nie dotyczy

50.000 zł

5.000 zł

Minimalna wartość nominalna 1 udziału/akcji

Nie dotyczy

1 gr

50 zł

Odpowiedzialność majątkiem osobistym za zobowiązania spółki

Komplementariusz

Komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej; wyj.: Art. 104 § 4. Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

Art. 118 § 1. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.

§ 2. Jeżeli komandytariusz dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia; dotyczy to także reprezentowania spółki przez komandytariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres.

Komplementariusz

Akcjonariusze – co do zasady nie

Członkowie zarządu (odpowiedzialność subsydiarna tzn. wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna)

Prawo indywidualnej kontroli spółki przysługujące wspólnikom

Nie można wyłączyć ani ograniczyć

Ograniczona w przypadku powołania RN lub komisji rewizyjnej

Przejrzałeś i nadal masz wątpliwości. Wyjaśnimy je wspólnie. Zapraszamy do kontaktu.